REGLEMENTEN Onderstaand is de gang van zaken bij het toekennen en uitreiken van de door Stichting Fonds ArtiBrak ingestelde prijzen ten behoeve van werkende leden van ArtiBrak, beknopt beschreven.
De jaarlijkse ArtiBrak Galerieprijs

1. De prijs wordt toegekend aan een op de jaarlijkse ledententoonstelling exposerend
werkend lid van ArtiBrak.
2. De prijs bestaat uit een geldbedrag en/of een materiaalprijs en een oorkonde.
3. Toekenning van de prijs vindt plaats door een jury, die bestaat uit vier, jaarlijks wisselende leden:
- de prijswinnaar van het vorige jaar.
- een lid van de inrichtings-/galeriecommissie door het bestuur van ArtiBrak aan te wijzen;
- twee door het bestuur van Stichting Fonds Artibrak aan te wijzen personen.
4. De jury beoordeelt de werken na de inrichting en voor de opening. De jury stelt een juryrapport op, met een toelichting op de selectie.
5. Bestuursleden van ArtiBrak, Stichting Fonds Artibrak en prijswinnaars uit voorgaande
jaren zijn uitgesloten van mededinging.
6. De prijs wordt uitgereikt bij de opening van de jaarlijkse ledententoonstelling. Tevens wordt het juryrapport voorgelezen.
7. In gevallen waarin niet is voorzien beslist het bestuur van Stichting Fonds ArtiBrak.

De driejaarlijkse ArtiBrak Oeuvreprijs

1. De ArtiBrak Oeuvreprijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt in het najaar.
2. De prijs bestaat uit een kunstwerk of penning die de winnaar mag houden.
3. De toekenning van de Oeuvreprijs gaat als volgt:
- Leden van de vereniging kunnen een werkend lid van de vereniging nomineren;
- Eventueel kan bepaald worden dat nominatie door ten minste 2 of 3 leden moet
gebeuren;
- Alleen genomineerden komen in aanmerking voor de prijs;
- Als er meer dan 5 genomineerden zijn heeft de jury het recht op basis van eenvoudig
toegankelijke informatie een shortlist samen te stellen van 5.
- De 5 genomineerden krijgen bericht;
- De jury beoordeelt aan de hand van door haar opgestelde criteria;
- De jury maakt gebruik van alle informatie die beschikbaar is o.a. verkregen van de kandidaat zelf en/of atelierbezoeken.
- De winna(a)r(es) krijgt op een feestelijke bijeenkomst de prijs uitgereikt door een
bekende persoon.
- De voorzitter van de jury leest het juryrapport daarbij voor. De winnaar neemt plaats
in de jury voor de volgende ronde.
4. De jury kan besluiten de prijs niet toe te kennen.
5. De jury bestaat uit de winnaar van de vorige keer, twee leden uit de vereniging en twee leden van buiten. De jury die zijn werk heeft gedaan kiest de juryleden voor de volgende keer.
Het bestuur van Stichting Fonds ArtiBrak moet akkoord gaan met de aan te wijzen juryleden.
Juryleden kunnen niet worden genomineerd. Tenminste drie leden van de jury moeten
actieve kunstenaars zijn.
De anderen zijn professioneel met kunst bezig (dat kunnen directeuren of conservatoren van musea zijn, cultuurambtenaren of -wethouders, galeriehouders etc.)
6. Het bestuur van de Stichting Fonds ArtiBrak heeft in bijzondere gevallen de mogelijkheid tot het toekennen van een penning vanwege uitzonderlijke verdiensten voor de kunst.
7. In gevallen waarin niet is voorzien beslist het bestuur van Stichting Fonds ArtiBrak.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram